Czy sędzia powołany po zmianach w KRS może orzekać w sprawach ENA

Damian Tomanek        21 grudnia 2021        Komentarze (1)

Procedura wydawania orzeczeń przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga wcześniejszego zajęcia stanowiska przez Rzecznika Generalnego tej instytucji.

Czy sędzia powołany po zmianach w KRS może orzekać w sprawach ENA - TSUERzecznik w osobie Athanasios Rantos w swojej opinii odniósł się do sprawy przedstawionej przez Sąd w Amsterdamie, a dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wydanego w Polsce. Problem dotyczy orzekania w Polsce przez sędziów którzy zostali powołani przez neo-KRS, a co za tym idzie ich niezawisłość jest powszechnie kwestionowana.

Opinia Rzeczników nie wiąże Trybunału, ale w większości przypadków późniejsze wyroki są zgodne z kierunkami wskazywanymi w ich opiniach.

Czy sędzia powołany po zmianach w KRS może orzekać w sprawach ENA?

Sąd Holenderski powziął wątpliwość czy podstawą odmowy wykonania ENA może być okoliczność, że sędzia który ma w Polsce rozpoznawać sprawę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania jest nieprawidłowo powołany, bądź też nie da się ustalić sędziego, który sprawę będzie prowadził.

W ocenie Rzecznika Generalnego:

sam fakt, iż sprawą będzie się zajmował sędzia nieprawidłowo powołany, nie może być powodem do odmowy wydania osoby poszukiwanej ENA.

W tych sprawach należy sprawdzić, czy sytuacja osób, których dotyczą nakazy jest przedmiotem zainteresowania władzy wykonawczej, które to zainteresowanie wykracza poza konkretne elementy zarzucanych przestępstw i naraża poszukiwanego na ryzyko, że jego sprawa nie zostanie rozpatrzona bezstronnie.

Rzecznik uściślił, że wątpliwości po stronie wykonującego ENA organu sądowego, co do rzeczywistego wpływu  sędziów powołanych w sposób nieprawidłowy, same w sobie nie są wystarczające do wykazania naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu, a zatem do uzasadnienia ewentualnej odmowy wykonania ENA.

Trzeba dodatkowo wykazać, że sędziowie w konkretnej sprawie mogą nie być niezawiśli. Zdaniem Rzecznika Generalnego to na osobie, której dotyczy europejski nakaz aresztowania, spoczywa obowiązek wykazania elementów, z których wynika, że:

 • sędziowie zaangażowani lub mogący być zaangażowani w jego sprawę należą do grona sędziów powołanych w ramach  kontrowersyjnych reform,
 •  wydający ENA organ sądowy sam jest dotknięty brakiem niezawisłości od władzy wykonawczej,
 • osoba poszukiwana musi wykazać przyczyny dla których uważa, że taka sytuacjaej może mieć niekorzystny wpływ na jej sprawę, biorąc pod uwagę istotne warunki dotyczące jej sytuacji osobistej, charakteru przedmiotowych przestępstw i kontekstu faktycznego, na którym opiera się ENA.

Z pewnością pomoże Ci doświadczony adwokat

Oczywiście wykazanie tego jest bardzo trudne. Sprawny adwokat może ustalić czy konkretny sędzia jest powołany przez starą czy przez nową KRS. Natomiast niezmiernie trudno jest udowodnić, że władza wykonawcza w Polsce interesuje się konkretną sprawą i chce mieć wpływ na treść orzeczenia.

Oczywiście, o ile sprawa dotyczy osób z pierwszych stron gazet które, w sposób jawny występuje przeciwko obecnej władzy to takie wykazanie będzie możliwe. Natomiast w 99% spraw dotyczących zwykłych ludzi nie będzie możliwe wykazanie tego, że władza polityczna się interesuje takimi sprawami jak: alimenty, wyłudzenia kredytów, niespłacone długi,  kradzież samochodów itp.

Już w krótce przekonamy się co z pytaniem Sądu Holenderskiego i opinią Rzecznika zrobi TSUE.

Może zainteresować Cię również:

 1. Wyrok TSUE w sprawie wydanego w Polsce ENA
 2. Jak bronić się przed deportacją do Polski

***

Ile mam czasu zanim złapią mnie na podstawie ENA

„Planuje wyjechać do Portugalii. Czy mogą wydać za mną ENA i jak długo to będzie trwać? Proszę powiedzieć ile mam czasu zanim mnie złapią”. Powyższy cytat to klasyka gatunku, czyli maile jakie dostaję kilka razy w tygodniu.

Niestety nie jestem wróżką i nie potrafię przewidzieć kto, kiedy i gdzie zostanie złapany. Nie znam też prywatnego numeru telefonu Pana Boga i nie mogę  Go o to zapytać. Gdybym miał takie możliwości … [Czytaj dalej…]

Odmowa wydania Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania

Damian Tomanek        14 listopada 2021        Komentarze (0)

Europejski nakaz aresztowania działa nie tylko w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej ale również w krajach które do Unii nie należą.  Tak jest między innymi z Norwegią, Wielką Brytanią, Szwajcarią itd. W Norwegi nastąpiła odmowa wydania Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania.

To co się dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości obserwowane jest z uwagą przez społeczność sędziowską w różnych krajach. W rezultacie przekłada się w to w sposób bezpośredni na zaufanie, a raczej jego brak do polskich sądów.

Orzeczenie sądu norweskiego

Jak opisuje tygodnik Wprost norweski Sąd Rejonowy w Vestfold odmówił realizacji wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania na podstawie którego miał zostać przekazany obywatel naszego kraju, podejrzany o szereg przestępstw narkotykowych.

Argumentacja zawarta w uzasadnieniu zaskakuje swoją obszernością i szczegółowością. Sąd w Vestfold przyznaje, że formalne warunki jakim ma odpowiadać ENA zostały spełnione, jednakże o odmowie  wydania Polaka zadecydowały wątpliwości, co do stanu praworządności w Polsce.

Odmowa wydania Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowaniaSąd wymienia prawie wszystkie „grzechy” reformy sądownictwa, które doprowadził do utraty zaufania wobec polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Możemy tam znaleźć odwołania do orzecznictwa  Trybunału Sprawiedliwości  Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w szczególności do nieprzestrzegania przez polskie władze orzeczenia nakazującego zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Sąd norweski wykazał się znajomością wydanej w Polsce tzw. „ustawy kagańcowej” jak również orzeczeń  Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To ostatnie gremium ma na swoim koncie tak dużo ekstraordynaryjnych wyroków, że transmisja telewizyjna z jego rozpraw powinna być opatrzona paskiem „przepraszamy za usterki.”

Wracając do orzeczenia sądu norweskiego, to zawiera ono  całe spektrum argumentów, które adwokat zagraniczny może wykorzystać w innych sprawach, powołując się na casus Sądu Rejonowego Vestfold.

***

Po przeczytaniu „Odmowa wydania Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania”, może zainteresuje Cię:

 1. Polacy poszukiwani europejskim nakazem aresztowania
 2. Po ilu latach przestaje działać ENA
 3. Jak odsiedzieć polski wyrok za granicą

Photo by Trnava University on Unsplash

Przedawnienie

Damian Tomanek        01 listopada 2021        Komentarze (0)

PrzedawnienieW ostatni weekend nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy, w związku z tym postanowiłem coś napisać o upływającym czasie.

Chodzi oczywiście o coś, co wiąże się z tematem europejskiego nakazu aresztowania lub trochę szerzej z tematem karalności.

Średnio rozgarniętemu człowiekowi wydaje się, że czas płynie, a po upływie określonej ilości tego czasu następuje przedawnienie.

Traktując sprawę w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje przedawnienia.

Przedawnienie karalności popełnionego przestępstwa

Z przedawnieniem karalności mamy do czynienia wówczas gdy ktoś popełnił przestępstwo ale nie zapadł jeszcze wyrok.  Więcej możesz przeczytać tutaj.

Z artykułu 101 kodeksu karnego dowiadujemy się, że: „Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.”

Przedłużenie przedawnienia karalności popełnionego przestępstwa

Natomiast art. 102 kodeksu karnego powoduje przedłużenie przedawnienia karalności albowiem stanowi, że jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Przedawnienie wykonania kary orzeczonej wyrokiem

Z przedawnieniem wykonania kary mamy do czynienia wówczas gdy zapadł już prawomocny wyrok i należy go wykonać. Więcej możesz przeczytać tutaj.

Sprawę tą reguluje art. 103 kodeksu karnego który mówi, że: „nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1)  30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3) 10 – w razie skazania na inną karę.”

Przedłużenie przedawnienia wykonania kary orzeczonej wyrokiem

Mamy jeszcze artykuł 15 § 3 kodeksu karnego wykonawczego który daje sądowi podstawę prawną do wydłużenia okresu przedawnienia albowiem mówi, że:

„Zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.”

Zablokowanie przedawnienia

Skoro zatem pisałem już kilkakrotnie o przedawnieniu, to po co poruszam ten temat po raz kolejny?  Ano jest ku temu okazja i to nie tylko z powodu zmiany czasu z letniego na zimowy. W rządzonej przez obecną władzę Polsce czas się nie tylko  zmienia ale i zatrzymuje.

Mamy od półtora roku epidemię COVID 19. Mimo to sądy działają normalnie, prokuratura działa normalnie, policja działa normalnie, zakłady karne i areszty również działają normalnie. Jakiś geniusz wpadł jednak na niezbyt normalny pomysł i wstrzymał całkowicie bieg terminów przedawnienia uzasadniając to stanem zagrożenia epidemicznego.

Takie rozwiązanie mogłoby być  uzasadnione w czasie całkowitego lockwown-u. Jednak trudno w tym znaleźć choć odrobinę zdrowego rozsądku w sytuacji gdy wszystkie instytucje wymiaru sprawiedliwości działają normalnie.

Zmiany w ustawie

W dniu 22.6.2021 r. weszła w życie ustawa z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), na podstawie której w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, dalej: Koronawirus), wprowadzono przepis art. 15zzr1, zgodnie z którym:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe (ust. 1),
 • okresy, o których mowa w ust. 1, liczy się od 14.3.2020 r. – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, oraz od 20.3.2020 r. – w przypadku stanu epidemii.

Omawiana nowelizacja zawiera przepis przejściowy (art. 7), do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz kar orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Mamy stan zagrożenia epidemicznego i nikt nie wie kiedy się skończy.

To bardzo fajnie, że rządzący walczą z COVID-19 za pomocą wstrzymania upływu terminów przedawnienia. Jeżeli dodamy do tego krzyżowanie palców na widok polityków, spluwanie przez lewe ramię i wieszanie podków na drzwiach, to sukces w walce z COVID-19 wydaj się być murowany.

Myślę, że za niedługo będziemy mogli przekonać się, iż PIS nie tylko jest w stanie czas zatrzymać ale może go również cofnąć. Niejaki poseł Kaleta z mównicy sejmowej powiedział: „Ja chcę być w średniowieczu, bo to normalny czas naszej polskość.” Więcej możesz przeczytać  tutaj.

Nie mogę się już doczekać powrotu tego „normalnego” czasu i rozszerzenia katalogu kar o: łamania kołem, wbijanie na pal, ćwiartowanie, palenie na stosie itd. Skoro rządzą nami kanibale postępu, to szansa na takie zmiany w polskich przepisach jest co raz bardziej realna. Ciekawe czy te kary będą ulegały przedawnieniu?

Może zainteresować Cię jeszcze:

 1. Przedawnienie wykonania wyroku łącznego
 2. Po ilu latach przestaje działać ENA

Zatrzymanie w Polsce na podstawie zagranicznego ENA

Damian Tomanek        18 października 2021        Komentarze (0)

Zatrzymanie w Polsce na podstawie zagranicznego ENAObecnie polskie służby specjalne zaangażowane są w ochronę granicy z Białorusią. Nie oznacza to jednak, że nic innego ich nie interesuje.

Jak wynika z doniesień prasowych, mur oddzielający Polskę od Białorusi o długości 418 km będzie kosztował ok 2 miliardy złotych.

Z powyższego wynika, że jeden kilometr ogrodzenia będzie warty niecałe 5 milionów złotych.

Domniemywać zatem należy, że tak drogi  mur będzie zrobiony ze szczerego złota i dopiero wówczas służby nie będą się zajmowały niczym innym poza jego pilnowaniem.

No, ale kto bogatemu zabroni. Jak zapewniał w telewizji Prezes NBP Polska ma nieprzebrane pokłady pieniędzy, a i narodowe rezerwy złota z Londynu do Polski już przybyły.

Póki co Polska Policja  zajmują się również sprawami nieco mniej doniosłymi, a w tym osobami poszukiwanymi, które przekroczyły granicę na Odrze. Z reguły piszę o osobach, które narozrabiały w Polsce i uciekły na zachód.

Europejski nakaz aresztowania działa jednak również w drugą stronę. Działa bardzo skutecznie  w stosunku do osób, które narozrabiały za granicą i wróciły do Polski.

Zatrzymanie w Polsce na podstawie zagranicznego ENA

Całkiem niedawno Polska Policja namierzyła w Mysłowicach obywatela naszego kraju, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym w Hiszpanii.

Jak nam donosi „Gazeta Wyborcza”- więcej możesz przeczytać tutaj – niejaki Daniel J. zarabiał na życie handlując narkotykami na Półwyspie Iberyjski.

Gdy o jego biznesie dowiedział się Seccion de Fujitios-UDYCO (to taki hiszpański wydział  do walki z przestępczością zorganizowaną i narkotykową) nasz bohater spakował manatki i przeniósł się na Śląsk.

Jakież musiało być jego zdziwienie, gdy pewnego jesiennego ranka zapukało do niego CBŚP z zaproszeniem do aresztu. Teraz musi liczyć na dobrego adwokata, który dokona cudu. Cud może polegać na tym, że polski sąd odmówi jego wydania władzom Hiszpanii. Sprawa bardzo trudna ale możliwa do wygrania.

Jeżeli cud w Polsce się nie zdarzy to musi liczyć na cud w Hiszpanii, czyli na adwokata który w sposób profesjonalny zawalczy o jego „skórę”.

Mogą Cię zainteresować jeszcze:

 1. Kiedy sąd odmówi wydania ENA
 2.  Więzienie dla kobiet
 3. Wolność za pieniądze 
 4. Polacy poszukiwani europejskim nakazem aresztowania

 

Zmiany w przepisach o dowodach osobistych

Damian Tomanek        10 października 2021        Komentarze (0)

Zmiany w przepisach o dowodach osobistychJakiś czas temu pisałem o tym jak wyrobić dowód osobisty przez internet. Więcej możesz przeczytać tutaj.

Jeden ze sposobów dawał możliwość wyrobienia dowodu osobistego przez internet, za pośrednictwem profilu zaufanego.

Drugi ze sposobów pozwalał wyrobić dowód osobisty przez internet osobom które już wcześniej posiadały e-dowód. Na chwilę obecną możliwości te nie są już aktualne, ponieważ nastąpiły zmiany w przepisach o dowodach osobistych.

Unijne przepisy o dowodach osobistych

„Wielki Brat” chce jednak wiedzieć więcej i mieć też większą kontrolę nad społeczeństwem.

Tym razem jest to europejski „Wielki Brat”, który wydał  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Polskie przepisy o dowodach osobistych

Zgodnie z w/w przepisami i Polska musiała dostosować swoją regulację do nowych wymagań.

Dowody osobiste z odciskiem palców to przejaw nowej procedury wydawania dokumentów tożsamości wprowadzonej ustawą z 14.4.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000).

Zmiany w warstwie graficznej

Wraca do łask podpis właściciela dowodu osobistego. Taki podpis już był kiedyś umieszczany na blankiecie dowodu osobistego. Po wprowadzeniu e-dowodu z tego zrezygnowano.

Dzisiaj wracamy do starych dobrych regulacji i wzór takiego podpisu będzie się znajdował w warstwie graficznej dowodu osobistego.

Zmiany w warstwie elektronicznej

Najważniejszą zmianą jest natomiast wprowadzenie do warstwy elektronicznej odcisków palców posiadacza dowodu osobistego. Niewątpliwie aby wyrobić dowód osobisty należy się udać do właściwego ze względu na miejsc zamieszkania urzędu gminy.

W wypadku braku możliwości dotarcia do urzędu np. ze względu na chorobę, urzędnik wraz z czytnikiem i komputerem dojedzie do zainteresowanego. Dojedzie on oczywiście w obrębie gminy w której jest zatrudniony.

Przepisy nie dają natomiast możliwości przekazania odcisków palców lub złożenia wzoru podpisu na odległość.

Zatem osoby mieszkające za granicą i poszukiwane europejskim nakazem aresztowania najprawdopodobniej nie będą miały zbyt dużych szans na wyrobienie nowego dowodu osobistego.

Ważność dotychczasowych dowodów osobistych

Na szczęście stare dowody osobiste zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane.

Dobra wiadomość jest również taka, że wyrobienie dowodu osobistego – tak jak dotychczas – jest nieodpłatne.

***

Po przeczytaniu: „Zmiany w przepisach o dowodach osobistych”, zapraszam również do lektury: