Europejski Nakaz Aresztowania za długi

Damian Tomanek        18 kwietnia 2021        Komentarze (0)

Nakaz aresztowania za długi w Polsce

Osoby wyjeżdżające za granicę nierzadko pozostawiają za sobą nieuregulowane sprawy finansowe w Polsce.

Najczęściej są to sprawy, które w początkowej fazie mają charakter cywilnoprawny.

Do zobowiązań cywilnoprawnych należą nieuregulowane faktury, niespłacone kredyty bankowe, czy niespłacony debet na karcie kredytowej. Częstym przypadkiem są również niepłacone alimenty, mimo wydanego wyroku przez sąd rodzinny.

O ile sprawy pozostają na etapie wyroku cywilnego to możemy się spodziewać, co najwyżej wizyty komornika. Jednakże egzekucja za granicą wyroków wydanych w Polsce jest bardzo trudna i kosztowna.

Europejski Nakaz Aresztowania za długi

Co się dzieje gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna?

Niezaspokojony wierzyciel, gdy egzekucja jest bezskuteczna, najczęściej dochodzi do wniosku, że zostało popełnione na jego szkodę przestępstwo i dlatego nie ma pieniędzy.

Zgłasza wówczas zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w prokuraturze ponieważ jest to dla niego ostatnia deska ratunku. Niewątpliwą zaletą takiego postępowania jest fakt, że nic ono pokrzywdzonego nie kosztuje. Prokurator i policja mają wtedy większe możliwości namierzenia dłużnika.

Co z długami robi prokurator?

Prokurator w pierwszej kolejności musi zbadać czy zostało popełnione jakiekolwiek przestępstwo.

W takich sytuacjach najczęściej mamy do czynienia z przestępstwami: niealimentacji, oszustwa i przywłaszczenia.

Przestępstwo niealimentacji

Gdy chodzi o przestępstwo niealimentacji, to sprawa jest dosyć prosta.

Artykuł 209 kodeksu karnego stanowi, że:

§  1.  Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zatem jeżeli nie płacisz alimentów przez 3 miesiące, to w czwartym możesz spodziewać się, że Twoją osoba zainteresuje się prokurator.

Jeżeli nie płacisz alimentów przez kilka lat, to wielce prawdopodobne jest to, że możesz mieć nawet kilka spraw w toku o których nic nie wiesz.

Przestępstwo oszustwa

Gdy chodzi o przestępstwo oszustwa sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Artykuł 286 § 1 kodeksu karnego stanowi, że:

1.  Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Taki zarzut może prokurator postawić osobie, która nie spłaciła kredytu bankowego, nie spłaciła zadłużenia z kary bankomatowej lub też wzięła towar (usługę) na fakturę z odroczonym terminem płatności po upływie, którego należności nie została uregulowana.

Nie oznacza to, że każdy kto ma tego rodzaju dług popełnia przestępstwo. W dużym uproszczeniu można powiedzieć że, aby popełnić przestępstwo oszustwa, to dłużnik już w chwili zawierania umowy, musi mieć zamiar niewykonania tej umowy.

Kwestie związane z prawną definicją zamiaru, czy też kwestie związane z udowodnieniem takiego zamiaru, to już są sprawy bardzo skomplikowane i należy pozostawić je adwokatowi.

Przestępstwo przywłaszczenia

Gdy chodzi o przestępstwo przywłaszczenia, to zdarza się ono rzadziej niż przestępstwo oszustwa.

Artykuł 284 kodeksu karnego stanowi, że:

1.  Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2.  Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Z taką sytuacją mamy do czynienia najczęściej w przypadku gdy bank jest właścicielem kredytowanego samochodu, który nie został mu zwrócony, mimo wypowiedzenia umowy kredytowej z powodu braku spłat rat kredytowych.

Przepis ten będzie miał zastosowanie również w przypadku niezwrócenia pożyczonego przedmiotu

Wydanie europejskiego nakazu aresztowania

W przypadku gdy prokurator dojdzie do wniosku, że po przesłuchaniu pokrzywdzonego, ma materiał wystarczający na postawienie zarzutów, to wezwie Cię na przesłuchanie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne (bo mieszkasz za granicą), to będzie miał prawo wszczęcia poszukiwań.

W przypadku gdy poszukiwania okażą się bezskuteczne, to wystąpi do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania i poszukiwanie listem gończym. Jeżeli poweźmie informacje, że przebywasz za granicą, to wystąpi o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za długi.

W końcu miejscowa policja zatrzyma Cię i postawi przed sądem, który zdecyduje czy polecisz za darmo i w kajdankach do Ojczyzny, czy też nie.

Jak powstrzymać wydanie ENA

Większość tego rodzaju spraw można zatrzymać zanim prokurator podejmie decyzję o poszukiwaniu listem gończym.

Do tego jest jednak niezbędne podjęcie właściwych czynności przez adwokata w postępowaniu przygotowawczym.

          Damian Tomanek
          adwokat

Photo by Bill Oxford on Unsplash

***

Kiedy sąd wystawi ENA

Europejski nakaz aresztowania, to inaczej mówiąc, wystawiany przez sąd międzynarodowy list gończy na podstawie, którego organy ścigania państwa w którym obowiązują przepisy o ENA, mogą osobę poszukiwaną zatrzymać, a następnie po przeprowadzeniu uproszczonej procedury, odesłać do kraju który ENA wystawił [Czytaj dalej…]

***

 Może Cię zainteresować również:

 1.  Rozwód osoby poszukiwanej europejskim nakazem aresztowania
 2.  Po ilu latach przestaje działać ENA
 3.  Lista poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: