BREXIT a Europejski Nakaz Aresztowania

Damian Tomanek        26 czerwca 2016        Komentarze (0)

Pierwsze miejsce wśród wszystkich doniesień medialnych zajmują obecnie informacje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Wielu zastanawia się jaki to będzie miało wpływ na przekazywanie do Polski osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania, a zatrzymanych na terenie Wielkiej Brytanii?

Podstawą prawną europejskiego nakazu aresztowania jest decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z 13.06.2002r. Decyzja jest prawem obowiązującym w państwach, które do Unii Europejskiej należą.

Powstaje zatem pytanie czy po opuszczeniu Unii, Wielka Brytania zaprzestanie wysyłania do Polski poszukiwanych na podstawie ENA.

W moim przekonaniu tak się nie stanie.

Po pierwsze skoro jednym z celów postawionych sobie przez osoby popierające brexit miało być zablokowanie dopływu imigrantów do UK i wysłanie ich tam skąd przybyli, to ENA służy temu celowi znakomicie. Po wtóre, i w dniu dzisiejszym są państwa takie jak np. Szwajcaria, które nie należą do Unii Europejskiej, a mimo to na podstawie odrębnych umów stosują przepisy  związane z europejskim nakazem aresztowania.

Przykładem może być sprawa o której więcej można przeczytać tutaj. Podobna sytuacja dotyczy takich państw jak Norwegia, Islandia czy Lichtenstein. Kraje te mimo, że nie są członkami Unii podpisały w 2006r. odpowiednie umowy na mocy których stosują z powodzeniem procedurę ENA.

Zatem niczym nieuzasadniona jest nadzieja, iż przekazywanie do Polski z UK osób poszukiwanych ENA skończy się wraz z opuszczeniem struktur Unii Europejskiej. Należy się raczej spodziewać podpisania podobnej umowy pomiędzy UK, a UE jak umowa z Norwegią czy Islandią.

Wniosek kuratora o „odwieszenie” kary

Damian Tomanek        15 maja 2016        Komentarze (3)

Bardzo często spotykam się z sytuacją kiedy sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności na wniosek kuratora, a klient dowiaduje się o tym dopiero z europejskiego nakazu aresztowania. Dla osób mieszkających za granicą istotna jest odpowiedź na pytanie:

Jak zachować się w stosunku do kuratora aby nie wystąpił z wnioskiem o „odwieszenie” kary?

Najpierw należy ustalić jakie obowiązki ma skazany i co kurator może od niego chcieć.

Z treści art. 169. kkw wynika, że:

§ 2. Skazany oddany pod dozór obowiązany jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany.

§3  Skazany jest obowiązany stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, bez zgody sądu nie zmieniać miejsca stałego pobytu, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia.

Nie wchodząc zbyt głęboko w szczegóły kurator ma obowiązek przeprowadzania raz na jakiś czas wywiadu środowiskowego w miejscu pobytu, wezwania skazanego do siebie w celu udzielenia wyjaśnień oraz żądania kontaktu telefonicznego ze skazanym. Częstotliwość tych obowiązków jest uzależniona od grupy ryzyka powrotu do przestępstwa do jakiej skazany został zakwalifikowany.

Całkowite zerwanie kontaktu z kuratorem jest jak strzał we własną stopę.

W takiej sytuacji kurator nie będzie mógł przed sądem wykazać się, że pracuje  ze skazanym. To zawsze spowoduje wniosek o odwieszenie wykonania kary i wniosek taki zawsze przez sąd zostanie uwzględniony.

Co zatem zrobić aby tak się nie stało ?

Większość moich klientów z kuratorami się dogaduje. Ustalają, że  meldują się telefonicznie raz w miesiącu, a jak przyjeżdżają do Polski, to przychodzą osobiście. Kontakt mailowy wystarcza na przesłanie różnych dokumentów np. umowy o pracę.

Co zrobić jak trafimy na złośliwego kuratora który np. stwierdzi, że nie wyraża zgody na wyjazd za granicę, bo jego zdaniem jest to ucieczka przed wykonaniem wyroku.

W takiej sytuacji pozostają trzy wyjścia.

  • Po pierwsze wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do sądu. Jeżeli sąd wyrazi zgodę na wyjazd, to sprzeciw kuratora będzie bez znaczenia.
  • Po drugie można wystąpić o przekazanie wykonania wyroku za granicę.
  • Po trzecie można zmienić miejsce zamieszkania w Polsce. Wówczas zmieni się również kurator.

W stosunku do sprawcy oddanego pod dozór we wszystkich kwestiach dotyczących wykonania orzeczenia, w tym sprawowania dozoru i orzekania w zakresie, jaki wynika z art. 74 § 2 k.k. i z art. 75 k.k., właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany. Jest nim sąd rejonowy, w którego okręgu sprawca ma stałe miejsce pobytu (art. 169 § 4 k.k.w.), bez względu na to, czy sądem orzekającym w pierwszej instancji był sąd rejonowy, czy okręgowy, a także bez względu na to, czy dozorem był faktycznie objęty.”

***

(Kazimierz Postulski: „Zmiany dotyczące właściwości sąd w sądowym postępowaniu wykonawczym”)

Nowe więzienia w Polsce

Damian Tomanek        12 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Nowa władza szykuje  komfortowe warunki odbywania kary pozbawienia wolności dla osób które zostaną przekazane do Polski w celu wykonania wyroku orzeczonego przez sąd zagraniczny. Niniejszy blog zajmuje się przede wszystkim europejskim nakazem aresztowania wystawionym przez polskie organy ścigania bądź polskie sądy. Warto jednak wiedzieć że Polska troszczy się również o naszych obywateli którzy zostali skazani za granicą. Więcej możesz przeczytać tutaj.

Zrzut ekranu 2016-04-13 o 23.23.36

 

 

Mój paszport utracił ważność

Damian Tomanek        29 marca 2016        Komentarze (10)

Dzisiejszy wpis dotyczy tematu, który wydawać by się mogło, ma niewiele wspólnego z europejskim nakazem aresztowania. Temat ten jednak przewija się w większości rozmów, które prowadzę z klientami zamieszkującymi za granicą. Sakramentalne pytanie  zwykle brzmi : „Skończyła mi się ważność paszportu. Czy mogę iść do konsulatu i wyrobić nowy ?”

Oczywiście, że do konsulatu może iść każdy z tym, że nie każdy może wrócić do domu. Dotyczy to przede wszystkim tych,  którzy poszukiwani są europejskim nakazem aresztowania. O tym była już mowa tutaj. Zakładając jednak, że nie zostaniesz zatrzymany w związku z ENA, to idąc do konsulatu masz prawo starać się o nowy paszport.

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Ustawa natomiast mówi, że wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

1) sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;

2) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

W tym miejscu przydaje się sprawny adwokat. Mieszkając za granicą najczęściej nie jesteś w stanie sprawdzić czy sąd bądź prokurator wystąpił z wnioskiem do organu paszportowego o wstrzymanie wydania tego dokumentu. Adwokat przeglądając akta sprawy będzie w stanie ustalić nie tylko to czy wniosek o wstrzymanie wydania paszportu został wydany ale również dowie się dlaczego.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę jego wydania, konsul może wydać paszport tymczasowy. O wydaniu takiego paszportu konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego.

Na koniec jeszcze jedna drobna uwaga. Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto wiedzieć, że obecnie wydawane są tzw. paszporty biometryczne. Oznacza to, że składając wniosek o paszport pobierany jest odcisk palca, który w sposób elektroniczny  koduje się w dokumencie paszportowym. Nie wysyłaj zatem podobnego do siebie kolegi, a nawet brata bliźniaka aby załatwił Ci paszport. Taki pomysł skończy się prędzej wjazdem do wspólnej celi niż wspólnym wyjazdem za granicę.

Zamiana kary pozbawienia wolności na pieniądze

Damian Tomanek        06 marca 2016        Komentarze (14)

Tytuł wpisu może sugerować, że wpłacając określoną kwotę można „wykupić się” od obowiązku odbycia kary pozbawienia wolności. Nie do końca tak to działa, choć coś jest na rzeczy. W grudniu 2015r. pisałem o zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności. Można przeczytać o tym tutaj. Dzisiaj zrobimy krok następny, prowadzący do zamiany kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na karę pieniężną.

Przypomnijmy zatem tytułem wstępu, że jeżeli sąd orzekł pierwotnie karę pozbawienia wolności nie przekraczającą jednego roku z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a następnie wyrok ten odwiesił przed dniem 1.07.2015r., to istnieje możliwość zamiany takiej kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Oczywiście jeżeli przebywasz za granicą, to średnio Cię urządza perspektywa pracy w Polsce. Jest jednak rozwiązanie. Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość polegającą na tym, że zamiast pracy na cele społeczne będzie Ci zabierana  i przekazywana do sądu, część Twojego wynagrodzenia. Oczywiście musisz mieć stałą pracę. Przepis ten brzmi w sposób następujący: „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę…” 

Takie rozwiązanie dla wielu jest najkorzystniejsze, ponieważ nic się w ich życiu nie zmienia poza czasowym zmniejszeniem dochodów. W każdym razie nie trzeba wywracać życia do góry nogami.

Podsumowując zatem, moi klienci, którzy mają do odbycia karę odwieszoną przed 1.07.2015r. ale nie większą niż rok, przechodzą następującą drogę.

Z reguły o tym, że szuka ich polski wymiar sprawiedliwości dowiadują się  kiedy zostają zatrzymani na podstawie  europejskiego nakazu aresztowania. Następnie po opuszczeniu sądu zagranicznego i otrzymaniu baila ( kaucji lub dozoru elektronicznego) szukają rozwiązania w Polsce. Jeżeli trafiają do mnie, to składam wówczas wniosek o zamianę kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary. Potem odbywa się posiedzenie przed sądem, w którym ważne jest uczestnictwo adwokata, skoro Ty przebywasz za granicą i osobiście nie możesz nic sądowi powiedzieć. Po zamianie wyroku „do odsiedzenia” na wyrok „do odrobienia” w formie prac społecznych składam następny wniosek o zamianę prac społecznych na potrącanie części wynagrodzenia – czyli na wyrok „do zapłacenia”. Taki wniosek również jest rozpoznawany przez sąd na posiedzeniu. Na tym posiedzeniu również Cię nie będzie, więc z tych samych powodów co wyżej, dobrze aby był tam przynajmniej Twój adwokat.

Niezależnie od tego jak mądre nazwy posiadają poszczególne instytucje prawne – w dużym uproszczeniu – efekt końcowy jest taki, że kara pozbawienia wolności zostaje zamieniona na pieniądze.